มาตรา 713  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาจำนอง จะทำอย่างไร?
          มาตรา 713 ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาจำนอง ท่านว่าผู้จำนองจะชำระหนี้ล้างจำนองเป็นงวด ๆ ก็ได้

ป.พ.พ. มาตรา 713