มาตรา 91  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ สมาชิกของสมาคมจะลาออกจากสมาคมเมื่อใดก็ได้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 91 สมาชิกของสมาคมจะลาออกจากสมาคมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ป.พ.พ. มาตรา 91