มาตรา 329  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต(1) จะทำอย่างไร?
          มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต
        (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
        (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
        (3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
        (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
        ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ป.อ. มาตรา 329