Tag: ป.อ. มาตรา 73

มาตรา 73  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี จะทำอย่างไร?
          มาตรา 73 เด็กอายุยังไม่เกินสิบปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ
        ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น