Tag: ป.อ. มาตรา 31

มาตรา 31  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาให้ปรับผู้กระทำความผิดหลายคน จะทำอย่างไร?
          มาตรา 31 ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาให้ปรับผู้กระทำความผิดหลายคน ในความผิดอันเดียวกัน ในกรณีเดียวกัน ให้ศาลลงโทษปรับเรียงตามรายตัวบุคคล