Tag: ป.พ.พ. มาตรา 748

มาตรา 748  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การจำนำนั้นย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ด้วย จะทำอย่างไร?
          มาตรา 748 การจำนำนั้นย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ด้วย คือ
        (1) ดอกเบี้ย
        (2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้
        (3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนำ
        (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งจำนำ
        (5) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ความชำรุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินจำนำซึ่งไม่เห็นประจักษ์