Tag: ป.พ.พ. มาตรา 642

มาตรา 642  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาก็ดี จะทำอย่างไร?
          มาตรา 642 ค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาก็ดี ค่าส่งมอบและค่าส่งคืนทรัพย์สินซึ่งยืมก็ดี ย่อมตกแก่ผู้ยืมเป็นผู้เสีย