Tag: ป.พ.พ. มาตรา 612

มาตรา 612  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำกับของ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 612 ถ้าผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำกับของ ผู้ส่งต้องทำให้
        ใบกำกับของนั้นต้องแสดงรายการต่อไปนี้ คือ
        (1) สภาพและน้ำหนัก หรือขนาดแห่งของที่ส่ง กับสภาพ จำนวน และเครื่องหมายแห่งหีบห่อ
        (2) ตำบลที่กำหนดให้ส่ง
        (3) ชื่อหรือยี่ห้อ และสำนักของผู้รับตราส่ง
        (4) ตำบลและวันที่ออกใบกำกับของนั้น
        อนึ่งใบกำกับของนั้นต้องลงลายมือชื่อผู้ส่งเป็นสำคัญ