Tag: ป.พ.พ. มาตรา 611

มาตรา 611  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ อันว่าอุปกรณ์แห่งค่าระวางพาหนะนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 611 อันว่าอุปกรณ์แห่งค่าระวางพาหนะนั้น ได้แก่ค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ ตามจารีตประเพณีอันผู้ขนส่งได้เสียไปโดยควรในระหว่างขนส่ง