Tag: ป.พ.พ. มาตรา 252

มาตรา 252  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ บทบัญญัติแห่งมาตรา244นั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 252 บทบัญญัติแห่งมาตรา 244 นั้น ท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงบุริมสิทธิด้วยตามแต่กรณี