Tag: ป.พ.พ. มาตรา 248

มาตรา 248  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 248 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 193/27 การใช้สิทธิยึดหน่วงหาทำให้อายุความแห่งหนี้สะดุดหยุดลงไม่
        [เลขมาตรา 193/27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535]