มาตรา 1752  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ คดีฟ้องให้รับผิดเนื่องจากการรอนสิทธิตามมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 1752 คดีฟ้องให้รับผิดเนื่องจากการรอนสิทธิตามมาตรา 1751 นั้น มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดสามเดือนนับแต่เมื่อถูกรอนสิทธิ

ป.พ.พ. มาตรา 1752