มาตรา 1739  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ให้ชำระหนี้ที่กองมรดกค้างชำระตามลำดับต่อไปนี้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 1739 ให้ชำระหนี้ที่กองมรดกค้างชำระตามลำดับต่อไปนี้ และตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยบุริมสิทธิ โดยต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่บรรดาเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิพิเศษตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และบรรดาเจ้าหนี้ที่มีประกันโดยการจำนำหรือการจำนอง
        (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันของกองมรดก
        (2) ค่าใช้จ่ายในการทำศพเจ้ามรดก
        (3) ค่าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค้างชำระอยู่
        (4) ค่าจ้างซึ่งเจ้ามรดกค้างชำระแก่เสมียน คนใช้และคนงาน
        (5) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวันซึ่งส่งให้แก่เจ้ามรดก
        (6) หนี้สินสามัญของเจ้ามรดก
        (7) บำเหน็จของผู้จัดการมรดก

ป.พ.พ. มาตรา 1739