มาตรา 744  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ อันจำนองย่อมระงับสิ้นไป(1) จะทำอย่างไร?
          มาตรา 744 อันจำนองย่อมระงับสิ้นไป
        (1) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ
        (2) เมื่อปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองด้วยหนังสือเป็นสำคัญ
        (3) เมื่อผู้จำนองหลุดพ้น
        (4) เมื่อถอนจำนอง
        (5) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับจำนองหรือถอนจำนอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 729/1
        (6) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นหลุด

ป.พ.พ. มาตรา 744