มาตรา 721  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ จำนองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินซึ่งจำนอง จะทำอย่างไร?
          มาตรา 721 จำนองไม่ครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินซึ่งจำนอง เว้นแต่ในเมื่อผู้รับจำนองได้บอกกล่าวแก่ผู้จำนองหรือผู้รับโอนแล้วว่าตนจำนงจะบังคับจำนอง

ป.พ.พ. มาตรา 721