มาตรา 715  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ทรัพย์สินซึ่งจำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ด้วย จะทำอย่างไร?
          มาตรา 715 ทรัพย์สินซึ่งจำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ด้วย คือ
        (1) ดอกเบี้ย
        (2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้
        (3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง

ป.พ.พ. มาตรา 715