มาตรา 704  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ สัญญาจำนองต้องระบุทรัพย์สินซึ่งจำนอง จะทำอย่างไร?
          มาตรา 704 สัญญาจำนองต้องระบุทรัพย์สินซึ่งจำนอง

ป.พ.พ. มาตรา 704