มาตรา 703  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ อันอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจำนองได้ไม่ว่าประเภทใด จะทำอย่างไร?
          มาตรา 703 อันอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจำนองได้ไม่ว่าประเภทใด ๆ
        สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อไปนี้ก็อาจจำนองได้ดุจกัน หากว่าได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย คือ
        (1) เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
        (2) แพ
        (3) สัตว์พาหนะ
        (4) สังหาริมทรัพย์อื่นใด ๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ

ป.พ.พ. มาตรา 703