มาตรา 692  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 692 อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้น ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันด้วย

ป.พ.พ. มาตรา 692