มาตรา 667  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ค่าคืนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 667 ค่าคืนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้น ย่อมตกแก่ผู้ฝากเป็นผู้เสีย

ป.พ.พ. มาตรา 667