มาตรา 654  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี จะทำอย่างไร?
          มาตรา 654 ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี

ป.พ.พ. มาตรา 654