มาตรา 635  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ เครื่องเดินทางหากได้มอบหมายแก่ผู้ขนส่งทันเวลา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 635 เครื่องเดินทางหากได้มอบหมายแก่ผู้ขนส่งทันเวลา ท่านว่าต้องส่งมอบในขณะคนโดยสารถึง

ป.พ.พ. มาตรา 635