มาตรา 613  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าผู้ส่งเรียกเอาใบตราส่ง จะทำอย่างไร?
          มาตรา 613 ถ้าผู้ส่งเรียกเอาใบตราส่ง ผู้ขนส่งก็ต้องทำให้
        ใบตราส่งนั้นต้องแสดงรายการต่อไปนี้ คือ
        (1) รายการดังกล่าวไว้ในมาตรา 612 อนุมาตรา 1, 2 และ 3
        (2) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ส่ง
        (3) จำนวนค่าระวางพาหนะ
        (4) ตำบลและวันที่ออกใบตราส่ง
        อนึ่งใบตราส่งนั้นต้องลงลายมือชื่อผู้ขนส่งเป็นสำคัญ

ป.พ.พ. มาตรา 613