มาตรา 612  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำกับของ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 612 ถ้าผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำกับของ ผู้ส่งต้องทำให้
        ใบกำกับของนั้นต้องแสดงรายการต่อไปนี้ คือ
        (1) สภาพและน้ำหนัก หรือขนาดแห่งของที่ส่ง กับสภาพ จำนวน และเครื่องหมายแห่งหีบห่อ
        (2) ตำบลที่กำหนดให้ส่ง
        (3) ชื่อหรือยี่ห้อ และสำนักของผู้รับตราส่ง
        (4) ตำบลและวันที่ออกใบกำกับของนั้น
        อนึ่งใบกำกับของนั้นต้องลงลายมือชื่อผู้ส่งเป็นสำคัญ

ป.พ.พ. มาตรา 612