มาตรา 608  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 608 อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้ คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตน

ป.พ.พ. มาตรา 608