มาตรา 603  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 603 ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่านว่าความวินาศอันนั้นตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้เป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง
        ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้

ป.พ.พ. มาตรา 603