มาตรา 540  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ อันอสังหาริมทรัพย์ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกินกว่าสามสิบปีถ้าได้ทำสัญญากันไว้เป็นกำหนดเวลานานกว่านั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 540 อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกินกว่าสามสิบปี ถ้าได้ทำสัญญากันไว้เป็นกำหนดเวลานานกว่านั้น ท่านก็ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี
        อนึ่ง กำหนดเวลาเช่าดังกล่าวมานี้ เมื่อสิ้นลงแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้องอย่าให้เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อสัญญา

ป.พ.พ. มาตรา 540