มาตรา 539  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาเช่านั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 539 ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาเช่านั้น คู่สัญญาพึงออกใช้เสมอกันทั้งสองฝ่าย

ป.พ.พ. มาตรา 539