มาตรา 522  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การให้นั้นจะทำด้วยปลดหนี้ให้แก่ผู้รับ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 522 การให้นั้นจะทำด้วยปลดหนี้ให้แก่ผู้รับ หรือด้วยชำระหนี้ซึ่งผู้รับค้างชำระอยู่ก็ได้

ป.พ.พ. มาตรา 522