มาตรา 515  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด จะทำอย่างไร?
          มาตรา 515 ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้อขายบริบูรณ์ หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ในคำโฆษณาบอกขาย

ป.พ.พ. มาตรา 515