มาตรา 497  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 497 สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น จะพึงใช้ได้แต่บุคคลเหล่านี้ คือ
        (1) ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือ
        (2) ผู้รับโอนสิทธินั้น หรือ
        (3) บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้

ป.พ.พ. มาตรา 497