มาตรา 495  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าในสัญญามีกำหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 495 ถ้าในสัญญามีกำหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้น ท่านให้ลดลงมาเป็นสิบปีและสามปีตามประเภททรัพย์

ป.พ.พ. มาตรา 495