มาตรา 458  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 458 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน

ป.พ.พ. มาตรา 458