มาตรา 457  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขายนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 457 ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อผู้ขายพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่าย

ป.พ.พ. มาตรา 457