มาตรา 455  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ เมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขาย จะทำอย่างไร?
          มาตรา 455 เมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขาย ท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทำสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์

ป.พ.พ. มาตรา 455