มาตรา 431  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 431 ในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้น ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา 426 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ป.พ.พ. มาตรา 431