มาตรา 425  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด จะทำอย่างไร?
          มาตรา 425 นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น

ป.พ.พ. มาตรา 425