มาตรา 392  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ การชำระหนี้ของคู่สัญญาอันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 392 การชำระหนี้ของคู่สัญญาอันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 369

ป.พ.พ. มาตรา 392