มาตรา 376  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ข้อต่อสู้อันเกิดแต่มูลสัญญาดังกล่าวมาในมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 376 ข้อต่อสู้อันเกิดแต่มูลสัญญาดังกล่าวมาในมาตรา 374 นั้น ลูกหนี้อาจจะยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้จะได้รับประโยชน์จากสัญญานั้นได้

ป.พ.พ. มาตรา 376