มาตรา 368  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต จะทำอย่างไร?
          มาตรา 368 สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปรกติประเพณีด้วย

ป.พ.พ. มาตรา 368