มาตรา 354  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ คำเสนอจะทำสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 354 คำเสนอจะทำสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนั้น ท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภายในระยะเวลาที่บ่งไว้

ป.พ.พ. มาตรา 354