มาตรา 346  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ สิทธิเรียกร้องรายใดตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดมิได้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 346 สิทธิเรียกร้องรายใดตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดมิได้ สิทธิเรียกร้องรายนั้นหาอาจจะเอาไปหักกลบลบหนี้ได้ไม่

ป.พ.พ. มาตรา 346