มาตรา 345  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ หนี้รายใดเกิดแต่การอันมิชอบด้วยกฎหมายเป็นมูล จะทำอย่างไร?
          มาตรา 345 หนี้รายใดเกิดแต่การอันมิชอบด้วยกฎหมายเป็นมูล ท่านห้ามมิให้ลูกหนี้ถือเอาประโยชน์แห่งหนี้รายนั้น เพื่อหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้

ป.พ.พ. มาตรา 345