มาตรา 338  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ค่าฤชาธรรมเนียมในการวางทรัพย์หรือขายทอดตลาดนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 338 ค่าฤชาธรรมเนียมในการวางทรัพย์หรือขายทอดตลาดนั้น ให้ฝ่ายเจ้าหนี้เป็นผู้ออก เว้นแต่ลูกหนี้จะได้ถอนทรัพย์ที่วาง

ป.พ.พ. มาตรา 338