มาตรา 301  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งกันชำระมิได้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 301 ถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งกันชำระมิได้ ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกัน

ป.พ.พ. มาตรา 301