มาตรา 273  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่างหนึ่งอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 273 ถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่างหนึ่งอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ บุคคลผู้นั้นย่อมมีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้ คือ
        (1) รักษาอสังหาริมทรัพย์
        (2) จ้างทำของเป็นการงานทำขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์
        (3) ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ป.พ.พ. มาตรา 273