มาตรา 259  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่างหนึ่งอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ จะทำอย่างไร?
          มาตรา 259 ถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ใดในมูลอย่างหนึ่งอย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ บุคคลผู้นั้นย่อมมีบุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างของลูกหนี้ คือ
        (1) เช่าอสังหาริมทรัพย์
        (2) พักอาศัยในโรงแรม
        (3) รับขนคนโดยสาร หรือของ
        (4) รักษาสังหาริมทรัพย์
        (5) ซื้อขายสังหาริมทรัพย์
        (6) ค่าเมล็ดพันธุ์ ไม้พันธุ์ หรือปุ๋ย
        (7) ค่าแรงงานกสิกรรม หรืออุตสาหกรรม

ป.พ.พ. มาตรา 259