มาตรา 221  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ หนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ยนั้น จะทำอย่างไร?
          มาตรา 221 หนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ยนั้น ท่านว่าจะคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหนี้ผิดนัดหาได้ไม่

ป.พ.พ. มาตรา 221