มาตรา 206  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด จะทำอย่างไร?
          มาตรา 206 ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด

ป.พ.พ. มาตรา 206