มาตรา 193/25  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ เมื่ออายุความครบกำหนดแล้ว จะทำอย่างไร?
          มาตรา 193/25 เมื่ออายุความครบกำหนดแล้ว ให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันที่เริ่มนับอายุความ

ป.พ.พ. มาตรา 193/25